Имунотерапия при онкологични заболявания

Дори днес лечението на раковите заболявания у човека представлява сложна наука все още изпълнена с неизвестни за специалистите. На всеки етап от заболяването и по време на терапията, която е тежко бреме както за болния така и за близките му, някои продукти, които действат подпомагащо на основната терапия могат да бъдат много полезни. Именно в такива случаи пептидите в Полимакс се използват вече повече от 40 години в адювантната терапия на туморите.

Полимакс стабилизира имунната система.
Повишава преживяемостта на пациента и качеството на живот.
Подобрява възприемането на химиотерапията.


Надеждната ефикасност на продукта е доказана в редица контролирани проучвания. Полимакс съдържа биогенни пептиди получени от свинска слезка посредством стандартизирани процедури. Постоянното високо качество и безопасността на продукта са в основата на производството на Полимакс. Полимакс предоставя нужната подкрепа на специалистите в борбата им с раковите заболявания.

ТОКСИКОЛОГИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ

Остра токсичност

Еднократно мускулно аплициране на доза > 20 мл/кг тегло на плъхове, в стремежа да се определи LD 50% на препарата, не предизвиква смъртта на нито едно животно. Използваната доза е повече от 500 пъти по-висока от клиничната доза. Наблюдавана е само лека свръхвъзбудимост и слаби тонични крампи в първите 3 часа след апликацията.

Хронична токсичност

Дози от 0,4, 1,0 и 2,0 мл/кг, прилагани мускулно на плъхове Уистар, 6 пъти седмично в продължение на 13 седмици, както и дози от 0,32 и 0,8 мл/кг на кучета в продължение на 3 месеца ежедневно, не предизвикват промени в смъртността, теглото и храненето на животните. Не се установяват промени в реакцията за утайване на еритроцитите, нито в биохимичните изследвания на кръвта и урината. Не са установени промени в органното тегло и хистологията.

Не са установени мутагенни промени ин витро от Полимакс.
Не е установена карциногенност.
Липсва и пирогенност.

В резюме изпитването на Полимакс върху мишки, плъхове, зайци и кучета не установява никакви нежелани фармакологични или токсични ефекти.

БИОЛОГИЧНА АКТИВНОСТ

Проведени са изключително много лабораторни изследвания, които установяват следните свойства на препарата:

Чрез потискане на гликолизата и образуването на млечна киселина Полимакс проявява инхибиращо растежа на туморните клетки действие.

Потиска растежа на различни туморно-клетъчни линии ин витро (колон карцином НТ 129 и клетъчни линии от дребноклетъчен белодробен карцином).

Потиска ин виво растежа на туморноклетъчни линии от мишия фибросарком, меланома В-16 и др.

Предизвиква имуномодулация, доказваща се: чрез Е-розетко-образуващия тест; теста за бластна трансформация на лимфоцитите; при имуносупресирани с 5-флуороурацил мишки; при имунизирани с овнешки еритроцити мишки и притежава имунизиращи свойства у мишки, инфектирани с летални дози от вирус инфлуенце.

Способност да стимулира пролиферативния отговор на лимфоцитите: засилената активност на цитотоксичните Т-лимфоцити и стимулация на цитокините у мишки, третирани с Циклофосфамид.

Стимулира отделянето на гама интерферон от периферните мононуклеарни клетки на онкоболните.

Ефективност ИН ВИТРО

Намаляване растежа на туморните клетки

Намаляване растежа на туморните клетки

Полимакс значително потиска растежа на клетките на дебелото черво на линия HT 29 и на клетките от карцином на черния дроб от линия BEL-7402. Развитието на клетките е блокирано във фаза GO/G1. Доказано е въздействие върху енергията на клетката.

(Organogen 1985a/ Sun Yet-Se University 1995)

Ефективност ИН ВИТРО

Стимулация на лимфоцитната пролиферация

Полимакс стимулира пролиферацията на ConA-третираните лимфоцити. Този ефект не може да бъде постигна самостоятелно от Полимакс, което е индикация, че не може да се появи прекомерно стимулиране на имунната система (както е наблюдавано при лецитините).

(Organogen 1985b)

Стимулация на лимфоцитната пролиферация

Ефективност ИН ВИВО и ЕКС ВИВО

Подобрен лимфоцитен отговор след лечение с Полимакс

Подобрен лимфоцитен отговор след лечение с Полимакс

Т-клетките и клетките на слезката на мишки, които са получили Полимакс пептиди i.p. (интра перитонеално) за период от 14 дни, показват значително повишена секреция на IL-2 и IL-3 или g-IFN в сравнение с плацебо групата.

(Ojeda. 1994)

Ефективност ИН ВИВО и ЕКС ВИВО

Подобряване на имунитета по време на лечение с 5-FU

Мишки предварително приели през устата Полимакс пептиди показват значително подобрение в имунния статус след лечение с 5-флорурацил (5-FU) в сравнение с плацебо групата. Броят на В- и Т-клетките в костния мозък е значително по-висок в сравнение с плацебо.

(Orpegen, 1989)

Подобряване на имунитета по време на лечение с 5-FU

Ефективност ИН ВИВО

Удължаване на преживяемостта след инфекция с инфлуенца – А вирус

Удължаване на преживяемостта след инфекция с инфлуенца – А вирус

След предварително третиране с Полимакс пептиди (p.o. and i.p.), мишки заразени с вирус инфлуенца-А (A/PRB/34 H1N1) показват значително по-дълга преживяемост в сравнение с плацебо.

(van’t Veen 1996)

Ефективност ИН ВИВО

Редукция във формирането на метастази в белия дроб при меланома

В сравнение с плацебо, Полимакс пептидите (i.p.) водят до значително намаляване на броя на метастазите у мишки след инжектиране на клетки от Меланома B16. Комбинацията на Полимакс пептиди (i.p.) със цитостатика Дакарбазин (DTIC) увеличава този ефект. Подобни резултати са получени при използването на клетки на рак на млечната жлеза от морски свинчета и Ендотексан като химиотерапевтик.

(Jurin I996a. Zarkovic 1998)

Редукция във формирането на метастази в белия дроб при меланома

Ефективност ИН ВИВО

Дозозависим ефект на Полимакс пептидите (орално и парентерално)

Дозо зависим ефект на Полимакс пептидите (орално и паренетерално)

Формирането на метастази от Меланома В16 у мишки след приложение на разтвор от Полимакс таблетки (p.o., i.p.) значително намалява. Наблюдава се дозозависим ефект и може да се види оптималната доза. Оптималната доза за перорално приложение е 5 mg/kg/d и 500 ng/kg/d за приложение на капсулната/ течна форма. Тези дозировки кореспондират на препоръчителната дозировка у хора.

(Jurin 1996b, 1997, Zarkovic 1995, 1998)

Заключение на резултатите от ин витро и ин виво проучванията

Растежът на туморни клетки и метастази е редуциран.
Лимфоцитната пролиферация и лимфоцитният отговор са засилени.
Имунният статус е подобрен.
Преживяемостта след инфектиране на инфлуенца-А вирус е повишена

Клинична ефективност

Приложение при стомашен карцином: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

Приложение при стомашен карцином: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

След предшестващо хирургично лечение на 40 пациента с рак на стомаха (най-вече Т3 и Т4), 20 са подложени на дълготрайно лечение с Полимакс пептиди, а 20 с чернодробен екстракт. 5 годишната проследена преживяемост е 44% в групата с Полимакс пептиди в сравнение с 11 % при контролната група. Групата на Полимакс пептиди е получавала продукта ежедневно за период от 6 седмици, следвано от прием през 2 дена за период от 1 година.

(Klose 1977)

Клинична ефективност

Приложение при карцином на гърдата: контролирано, отворено проучване

Приложение при карцином на гърдата: контролирано, отворено проучване

След тумор специфично предходно лечение, 158 пациентки с рак на млечната жлеза са разпределени на група приемаща Полимакс пептиди и на контролна група (79 + 79). Групата на Полимакс пептиди получава препоръчителната доза на Полимакс (3 х 1) за период от 6 седмици. Контролната група е получавала витамини и минерали. След 6 седмици броя на лимфоцитите, Мултитеста Мерйо, Индекса Церсен и Индекса на Карнофски са значително подобрени. Фигурата показва процентното подобрение в сравнение с контролната група.

(Berressem 1995)

Клинична ефективност

Преживяемост при метастазирал карцином на дебелото черво: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

Лимфоцити при пациенти с раково заболяване: Рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

Два клинични центъра са включени в това проучване с пациенти, страдащи от метастазирал карцином на дебелото черво. Фигурата показва резултаи от единия център. Пациентите (20 получават Полимакс пептиди в препоръчана дозировка за 16 седмици и 20 получават плацебо, като и двете групи получават допълнитела химиотерапия с левковорин/5-флоруроцил) имат значително повишена преживяемост при групата с Полимакс пептиди.

(llliger 1998/Klingmuller 1998a)

Клинична ефективност

Лимфоцити при пациенти с раково заболяване: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

Преживяемост при метастазирал карцином на дебелото черво: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

Проучването включва 43 боледуващи пациенти с бронхиални тумори и тумори на гастроинтестиналния тракт след тумор специфично лечение. 22 пациента получават Полимакс пептиди в препоръчителна дозировка за 12 седмици, а 21 пациента са получили плацебо. Има статистически значим терапевтичен ефект в групата с Полимакс като се подобрява лимфоцитния брой (p = 0.01). Лимфоцитния брой се понижава постепенно в групата с плацебо.

(Lindeiiiann 1998/Westerhausen 1997)

Клинична ефективност

Лимфоцити при тумори на главата и шията: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

Стабилизиране на лимфоцитите по време на химиотерапия

Проучването включва 40 пациента с иноперабилни тумори на главата и шията. 20 пациента получават Полимакс полипептиди за общо 25 седмици, а 20 пациента са получавали плацебо. През това време са направени 4 цикъла на химиотерапия (Цисплатина/ Карбоплатина-/-Флорурацил). Пациентие от групата с Полимакс полипепиди показват по-малка загуба на тегло и значително по-малка степен на умора (p = 0.03) за целия период на лечение. При тях също лимфоцитния брой е значително по-стабилен по време на химиотерапията и е значително по-висок след 25тата седмица. Кинетичното поведение на лимфоцитите корелира с кинетичното поведение на нивата на умора.

Клинична ефективност

Лимфоцити при тумори на главата и шията: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване

По-малко умора по време на химиотерапия

При тях също лимфоцитния брой е значително по-стабилен по време на химиотерапията и е значително по-висок след 25тата седмица. Кинетичното поведение на лимфоцитите корелира с кинетичното поведение на нивата на умора.

[Borghardt 1995, 2000]

Качества на продукта

Полимакс полипептиди съдържат естествени биогенни пептиди, придобити от свинска слезка, посредством патентован, стандартизиран ферментационен процес. Пречистването на субстанцията използвана в таблетките доставя обогатена пептидна фракция, използвана в капсулите.

Производството на Полимакс полипептиди се извършва при условия на строг контрол. Всяка опаковка е тествана многократно преди продажба.

За да постигне този контрол производителят е преминал успешно през DIN EN ISO 9001-2008 сертификационна процедура. По този начин нашите клиенти получват постоянно високо и надеждно качество на продукта

Стойност на терапията

Разходът на цялостната терапия трябва да се вземе под внимание, когато се преценява стойността на терапията.

Стойността на дълготрайната терапия с ПОЛИМАКС полипептиди е по-малко от 25% от средната стойност на всяка антитуморна терапия.

ПОЛИМАКС пелипептидите подпомагат успеха на терапията и имат доказана ефективност.

Безопасност на продукта

Полимакс полипептиди се използват повече от 40 години в помощната терапия на туморните заболявания. През това време не са съобщавани странични реакции при приема на продукта.

В производството на Полимакс полипептидите са използвани само естествени материали от животински (свински) произход, като допълнителните материали са или от минерален или от растителен произход.

Рискът от пренасяне на вирусен или друг патогенен агент от суровия материал е категорично изключен чрез няколко независими валидационни изследвания.

Всички направени токсикологични проучвания (остра токсичност, хронична токсичност, тератогенност, мутагенност) са показали безопасността на продукта.

Не са наблюдавани алергични или анафилактични реакции след прием на Полимакс полипептиди. Потенциално алергенните протеини са надлежно премахнати при производството.

Употреба/ Режим на дозиране

polymax dose

Препоръчително е терапията да продължи за по-продължителен период от време (поне 6 месеца) като се използва комбинацията от таблетки и капсули, за да се постигне максималният ефект на терапията.

Полимакс таблетките се приемат преди хранене. Едновременният прием на протеолитични ензими трябва да се избягва. Ясният и лесен прием на продукта осигуряват оптимално съдействието на пациента в терапията.

Най-добър успех от терапията може да се очаква, когато тя е започнала възможно най-бързо след поставяне на диагнозата. Приемът на Полимакс полипептиди трябва да бъде обсъдено с лекуващия лекар.