Полимакс съдържа ниско молекулярни полипептиди и е продукт, използван в поддържащата терапия на туморните заболявания. Изцяло произведен в Германия по иновативен процес за добиване на пречистени, имуногенни пептиди. Полимакс е модултатор на имунния отговор.

Имунологични и клинични проучвания, които доказват на практика процеса на повлияване на имунната система от полипептидната терапия.

Дори днес лечението на раковите заболявания у човека представлява сложна наука все още изпълнена с неизвестни за специалистите. На всеки етап от заболяването и по време на терапията, която е тежко бреме както за болния така и за близките му, някои продукти, които действат подпомагащо на основната терапия могат да бъдат много полезни. Именно в такива случаи пептидите в Полимакс се използват вече повече от 40 години в адювантната терапия на туморите.

Полимакс стабилизира имунната система.
Повишава преживяемостта на пациента и качеството на живот.
Подобрява възприемането на химиотерапията.

 

Надеждната ефикасност на продукта е доказана в редица контролирани проучвания. Полимакс съдържа биогенни пептиди получени от свинска слезка посредством стандартизирани процедури. Постоянното високо качество и безопасността на продукта са в основата на производството на Полимакс. Полимакс предоставя нужната подкрепа на специалистите в борбата им с раковите заболявания.

Препоръки от нашите клиенти

Познавам и използвам продукта от години. Използвам го лично, когато усещам, че се разболявам от настинка или грип. Още в началото, при първи симптоми – като отпадналост, общо неразположение, болки в мускулите или температура. Няколко приема решават проблема веднага, още първите ден-два.

Използвам Полимакс и профилактично, когато пътувам и може да настина или се срещам с много хора – често някой е болен от нещо – Полимакс държи имунната ми система нащрек и ме предпазва от заразяване или настинка.

Препоръчвам го постоянно на мои близки и пациенти. Пак за симптоми на настинка или грип за кратък прием или при симптоми на имунен дефицит – често боледуване, хронични състояния.

Препоръчвам го на всички, които страдат от онкологично заболяване – доказано действие против тумора и метастазите. Казвам доказано, защото това е единственият подобен продукт у нас с изследване на кръвните показателите по време на химиотерапевтични цикли. Може да се приема по време на химиотерапия или лъчелечение, за да се намалят страничните им ефекти и да се понесат по-добре от пациента. Комбинацията таблетки и капсули е наистина много добра. Комбинацията таблетки и капсули е наистина много добра, тъй като капсулите са по-концентрирани и имат по-силен ефект. Казват все по-често, че най-много си вредим с храната и че лекарството за всяко заболяване е в нас самите. Полимакс трябва да е част от задължителен, подобрен хранителен режим, съобразен със заболяването.

Полимакс е естествен продукт от здрави, живи организми с подобни на нашите имунни протеини. Коригирайте храненето си като добавите естествен имунитет с Полимакс използвайте имунните протеини в него, които са същите като нашите собствени. Успех на всички, които се лекуват, пътуват или просто искат да са здрави.

д-р Адел Нажжар

Лекарско становище за направено проучване с пациенти

Продуктът Полимакс Екстра Плюс беше приложен в отделение по Химиотерапия в продължение на 30 дни през месец ноември 2016. Наблюдавани са четирима пациенти с различни злокачествени заболявания в напреднал или метастазирал стадий, провеждащи химиотерапия. При всички болни, като ефект от приложената химиотерапия, е наблюдавана левкопения в лека или средна степен по скалата на СЗО.

При тези болни е приложена терапия с Полимакс Екстра Плюс – 30 табл и 15 меки желатинови капсули, в доза З х 1 таблетка дневно, в комбинация с капсули по 1 или 2 на ден в продължение на десет дена.

В резултат на приложената терапия се наблюдава възстановяване на стойностите на левкоцитите до норма само след десет-дневен прием, което ни позволи да продължим планираната цитостатична терапия. Спиране на химиотерапията не се наложи при нито един болен. Не се наблюдаваха значими странични ефекти.

Кръвните показатели бяха изследвани преди прилагане на химиотерапия, след химиотерапия и след десет-дневна терапия с Полимакс Екстра Плюс . От наблюдаваните показатели преди химиотерпия левкоцитите, лимфоцитите и тромбоцитите са в рамките на долните граници на референтните стойности. След химиотерпията се наблюдава очакван спад в стойностите, но прави впечатление, че след десет дневен прием на Полимакс Екстра Плюс има значително повишаване в стойностите на левкоцитите, лимфоцитите и тромбоцитите при всички изследвани пациенти.

При предварителните изследвания на периферна кръв изходните стойности на левкоцитите бяха между 2,8 – 4,7.109/L. След химиотерапия се наблюдава спад в рамките на 2,2-3,3. .109/L След десетдневен прием на Полимакс Екстра Плюс лимфоцитите се повишават до 4,4 – 6,8 .109/L. Същите наблюдения имахме и върху лимфоцитите – предварителни: 1,00-1,85.109/L; след химиотерапия: 0,7 -1,85 ,109/L; след Полимакс Екстра Плюс: 1-2,4 ,109/L. Наблюдавахме подобна тенденция и при тромбоцитите – предварителни: 129 -261.109/L, след химиотерапия: 41 – 194.109/L; след Полимакс Екстра Плюс – 200-649. 109/L;

Като цяло считаме, че Полимакс Екстра Плюс има изразен левкостимулиращ ефект по време и след завършване на химиотерапия. Това позволява провеждането на основното лечение без да се налага спирането му, поради спаднали под нормата кръвни показатели. В случаите с много ниски нива на показателите, възстановяването им след Полимакс Екстра Плюс е значимо и бързо. В допълнение към левкостимулиращия ефект, пациентите съобщават, че се чувстват по-бодри, с подобрено самочувствие и апетит.

В заключение може да се каже, че Полимакс Екстра Плюс има своето място в терапевтичния режим на третиране на левкопения при болни, провеждащи химиотерапия. Имунотерапията с Полимакс е удобна за пациентите, няма странични ефекти и позволява провеждането на планираните курсове химиотерапия.

д-р К. П. Костов

Лекарско становище за приложението на продукта

Продуктът Полимакс Екстра Плюс беше прилаган в отделение по Медицинска Онкология УМБАЛ “Царица Йоанна“ ИСУЛ за 30 дни през м. април-май 2017г.

Наблюдавани са активно 3ма пациенти с различни метастатични онкологични заболявания (белодробен, стомашен и колоректален карцином), които провеждат лечение с тежки цитостатични режими, причиняващи трайни левкопении/неутропении и тромбоцитопении в лека и средна степен съгласно критерийте на СЗО.

При тези болни беше приложена терапия с Полимакс Екстра Плюс в доза 3х1 таблетки в комбинация с желатинови капсули по 1 на ден в продължение на 10 дни по време и след приключване на химиотерапевтичните режими.

В резултат на прилаганата имунотерапия при пациентите не се наблюдаваше характерното спадане на показателите в хематологичните показатели както при предходните курсове с цитостатично лечение. Левкоцитите и неутрофилите бяха в повишени стойности в сравнение с предварителните изследвания, а при тромбоцитите се наблюдаваше задържане на стойностите. Не се наложи отлагане на следващите химиотерапевтични курсове нито редукция на дозите при тези пациенти. Не бяха отчетени никакви странични ефекти от лечението с Полимакс, а нормалните такива в следствие на химиотерапията бяха сведени до минимум. Всички пациенти съобщаваха за леко повишаване на апетита и подобряване на общото състояние.

В случая на 4ти пациент от клиниката по Медицинска Онкология УМБАЛ “Царица Йоанна“ ИСУЛ опериран след доказан карцином на стомаха, Полимакс Екстра Плюс беше приложен след отказ на пациента от химиотерапия въпреки открита метаболитно активна перитонеална лезия чрез рутинен следоперативен РЕТ СТ през м.12.2016г. На пациента беше препоръчана неспецифична имунотерапия с Полимакс и Полимакс Екстра Плюс, които той беше прилагал с кратки почивки в продължение на 6 месеца. При провеждане на проследяващия РЕТ СТ през м.06.2017г- категорично липсват данни за патологично активни метаболитни лезии или локален рецидив. Пациентът съобщава за отлично общо състояние, нормален тонус и апетит. Продължава динамичното му проследяване с лабораторни и образни изследвания и системният прием на Полимакс Екстра Плюс.

В заключение може да обобщим че Полимакс Екстра Плюс има изразен левкостимулиращ ефект по време и след завършване на химиотерапията и данни за противотуморен ефект наблюдаван в описания случай. Полимакс подобрява общото състояние на пациентите, възвръща апетита и добрия тонус.
Имунотерапията с Полимакс Екстра Плюс има своето място в терапевтичния режим при болни с левкопения в следствие на провеждана химиотерапия, без да се налага прекъсване на режима или редукция на дозите и без странични реакции.

д-р Петя Баликова

Клиника по Медицинска Онкология
УМБАЛ “Царица Йоанна“ ИСУЛ

Лекарско становище и статия в GP Medic