Преживяемост при метастазирал карцином на дебелото черво: рандомизирано, контролирано, двойно сляпо проучване